LET´S PLAY TRICKS AT SCHOOL.

april_fools_day_glitter April Fools’ Day is celebrated all around the world on April 1st of every year.

The history of April Fools´ Day only goes back to the 16th century when the “New Year” celebration was moved from April 1st to January 1st. Some people didn´t hear about this  change for  many years and other ignored it, so they continued  to celebrate  as they had always. They were called “FOOLS”.

—————————————————————————————————-

April Fools´ Day celébrase en todo o mundo o 1 de abril. As orixes deste día remóntanse ao século XVI cando a celebración do Ano Novo pasou do 1 de abril ao 1 de xaneiro. Moita xente non escoitara este cambio e, outra ignorouno, e seguiron a festexar o Ano Novo o 1 de abril. A estas persoas chamáronas “Fools”.

————————————————————————————————————–

In the 1500´s , some people started playing tricks on the “fools”. . At that time, the servants were masters for one day of the year. They gave orders to their masters, and their masters had to obey. it-is-april-fools-day-coloring-pageNow, April Fool´s Day is different.  It´s  a day for jokes and tricks.

      ————————————————

 Na Idade Media, algunha xente comezou a gastar bromas aos “fools”. Por aquel entonces, os criados convertíanse en amos por un día ao ano. Daban ordes e os amos tiñan que obedecelas. Hoxe en día, April Fool´s Day é diferente. É un día para chistes e bromas.

——————————————————————April Fools´ Day is celebrated in some countries around the world.In France poisson_avril02_clr, April 1st is called Poisson d’Avril, which means April Fish.Children tape paper fish to their friend´s back and when they find out,the pranksters shout  Poisson  d’Avril!!  In England , tricks can only be played in the morning.
In Mexico and Spain, April Fools´ Day is on November 28th and it´s called Day of  the Holy Innocents. In Germany and Norway April Fools´ Day  is celebrated twice: on April 1st and April 30th.

——————————————————————-

April Fools´ Day celébrase en todo o mundo. En Francia chámase Poisson d´Avril ou Día do Peixe pois os nenos colgan da espalda dos amigos un peixe de papel e, cando estes se decatan, bérranlles “Poisson d´Avril!!”

En Inglaterra, so se gastan bromas pola mañá.

En México e España, celebramos o Dia dos Inocentes o 28 de novembro e, en Noruega e Alemania dúas veces: o primeiro e o último día de abril.

………………………………………………………………………………….

REMEMBER:  Your trick must make  your victim  men-women-jokessmile or laugh when you shout “April Fools!”´Otherwise, it doesn´t qualify as April Fools´ Day Tricks.

————————————————

 Recordade: As bromas teñen que facer sorrir ou rir as víctimas cando berredes “April Fools!! para ser consideradas Bromas de April Fools´ Day.

——————————————————————————————————–

Today we celebrated April Fools´ Day at school during the break . Students in level 3 and level 4 taped paper dolls to their friends´ back ( and even to their teachers´ back)  and everybody shouted April Fools!!. It was a funny day.

 

Advertisements

FAMOUS PEOPLE

Myebook - FAMOUS PEOPLE - click here to open my ebook

 Some weeks ago, students in level 6 were doing an exercises about some famous people in order to practise the Simple Past Tense   when they started to make me questions about them. So, we decided to know more about those famous people. And, here you have their work.

—————————————————Hai unhas semanas, os nenos de 6º estaban a facer un exercicio para practicar o pasado sobre xente famosa cando  comezaron a facer preguntas sobre eles. Así que, decidimos buscar información  sobre esa xente para coñecelos. Aquí tendes o seu traballo.

It´s Springtime!

This year Spring started on 21st April in the Northern Hemisphere. Do you want to play with me?

Look! Do you  know where the photo was taken? If you know it, send me a message with the right answer.

————————————————
Sabedes onde foi tomada esta foto? Se o sabedes, mandádeme unha mensaxe coa resposta correcta.

Where was this photo taken?

THE SIMPLE PAST TENSE

The Simple Past Tense is used to talk about  finished actions in the past.Here you have some videos which can help you understand this tense . I think teachers might use them in order to explain the past at school and students might use them to reinforce their learning at home.

—————————————————————————————————————————————

O pasado simple usase par falar de accións rematadas que ocurriron no pasado. Atopei estes videos que poder axudarte a entender este tempo verbal. Ademais, poden ser empregados polos profes como axuda para explicar o pasado na clase e, aos alumnos para reforzar o aprendizaxe na casa.


Now, it´s time to practise this tense.

Firstly,  you have some listenings. Do exercises from 12a to 13b (irregular verbs).

2011-03-22_1524

St. Patrick´s Day Activities 2011.

Are you ready for St. Patrick´s Day activities?

 

Don´t forget to wear something green next March 17th.

 

 

Why don´t you start singing this song? It´s suitable for the little ones.

 

Five Little Shamrocks

 

One green shamrock, in the morning dew,
Another one sprouted,
and then there were two.

Two green shamrocks, growing beneath a tree;
Another one sprouted,
and then there were three.

Three green shamrocks, by the cottage door;
Another one sprouted,
and then there were four.

Four green shamrocks, near a beehive
Another one sprouted,
and then there were five.

Five little shamrocks, bright and emerald green,
Think of all the luck
these shamrocks will bring.

 

Click the picture below . You can find some worksheets to work with.


s-five

 

 

Tomorrow we are going to start with  our  St. Patrick´s activities. Take a look at the programme.

2011-03-14_2227

 

Some mischievous leprechauns were hidden  in our library and students in level 3 and 4 decided to catch them. At the 2011-03-16_2232end of the hunt , they got a pot of gold.

      ______________________________

Estes días, uns traviesos duendes estiveron escondidos na nosa biblioteca e, os nenos de 3º e 4º, decidiron pillalos. O final do xogo  conseguiron unha pota de ouro.

 

       Let´s take a look at these photos.

 

 

 

 

And now, it´s time for students in level 5 and 6. They had a great time during the break becouse they had to work in groups to get a sweet pot of gold by doing different tasks.2011-03-17_2316

 

 

Thanks to all my colleagues for their help.

 

Moitas gracias

a todos pola vosa axuda!

 

 

 

 

On Friday 18th, students in level 1 and 2 participated in a funny activity during the break : a shamrock hunt. At the end of this activity, they got a sweet pot of gold too.

 

 

Ver shamrock

SAINT PATRICK´S DAY

Saint Patrick´s Day is celebrated each year on March 17th. In Ireland, Saint Patrick´s Day is  a national holiday. Saint Patrick is the patron saint of Ireland. He was the one who brought Christianity to the Irish. He taught many of the people of Ireland to read and write. Saint Patrick was born in the year 385 and died on March 17th around the year 460.

Although it began in Ireland, Saint Patrick´s Day is celebrated in countries around the world.

———————————————————————————O Día de San Patricio celébrase cada ano o 17 de marzo. Este día é festivo nacional. San Patricio é o patrón de Irlanda. Foi o que levou o Cristianismo a este país e ensinou a moitos irlandeses a ler e escribir. San Patricio naceu no ano 385 e morreu o 17 de marzo do ano 460.

  Aínda que comenzou a celebrarse en Irlanda, hoxe en día, San Patricio celébrase en países ó longo de todo o mundo.

Many people wear green on this day. Green is an Irish colour for a few reasons.

Shamrock
Shamrock

Firstly because the green shamrock leaf is a symbol of Saint Patrick and Ireland. Shamrock is the common name for several kind of three-leafed clovers native to Ireland.

Three is Ireland´s magic number and the Irish say  three-leafed shamrocks bring good luck.

 ————————————-  Este día, os irlandeses visten de verde.O verde é a cor dos irlandeses por varios motivos. O primeiro é porque as follas verdes do trevo son o símbolo de Irlanda e de San Patricio. Shamrock é o nome común dunha clase de trevos de tres follas orixinarios de Irlanda.

O tres é o número máxico irlandés. Os irlandeses din que os trevos de tres follas traen boa sorte.

Green pastures of Ireland

 

Secondly because Ireland is called the “Emerald Isle”with lots of green pastures.

—————————

O segundo motivo é porque Irlanda é coñecia como “A Illa Esmeralda” polas súas verdes pradeiras.

 

 

There are legends that go along with Saint Patrick’s Day. A popular legend is about the leprechaun. A Leprechaun with a pot of gold Leprechauns are tiny people dressed in green and they collect pots of gold. The legend says that if you catch a leprechaun, he will lead you to his pot of gold. Leprechauns hide their pots of gold at the end of the rainbow.

And if you are lucky enough to find a lepechaun, don´t take your eyes off him, becouse he´ll dissapear with his pot of gold.

——————————————————————————————————–

Hai algunhas lendas asociadas o Día de San Patricio. Unha delas vai sobre uns pequenos duendes vestidos de verde chamados “leprechauns” que ten por aficción xuntar potas  cheas de moedas de ouro. Dise que se consegues coller a un destes seres, éste levarate onde ten a súa pota de ouro. Os duendes agochan os seus tesouros ó final do arco da vella. E, se tes a sorte de atopar a un, no lle quites ollo pois desaparecerá con todo o seu ouro.

  

According to legend, St. Patrick drove all the snakes in Ireland out of the country and into the sea.

——————————————————————-

Segundo a lenda, San Patricio levou a todas as serpes de Irlanda fora do país cara ó mar.

Saint Patrick’s Day is usually celebrated with a parade. The one in Dublin, the capital city of Ireland, is known to some as the Irish Mardi Gras.

The first St. Patrick’s Day celebration in the United States was held in Boston in 1737. The largest St. Patrick’s Day parade is in New York City. It lasts for hours.

——————————————————————————————————–

O Día de San Patricio celébrase normalmente cun desfile. O de Dublín, a capital de Irlanda, coñécese como o Mardi Gras irlandés.

O primeiro desfile de San Patricio en USA celebrouse en Boston en 1737. O desfile mais grande é o de Nova Yorke que pode durar horas.

 

St. Patrick´s Day Parade NY

Now, it´s time to play. What do you know about St Patrick´s Day?  Click on the picture below to take a quiz.

2011-03-12_0058

Let´s make a puzzle. Use the mouse to drag the columns and the rows.

 

2011-03-12_2110

Click on the picture to find the hidden Leprechaun. The Leprechaun hides in a different place in every new game.

2011-03-12_2138

Colour a pot of gold  and print your picture.

2011-03-12_2150

 

More games for kids:

Saint Patrick’s Day Games

Here you have interesting links to work  on this celebration.

greenlinks shamrock-animated-gif-source_fmk
Billy Bear’s Happy St. Patrick’s Day
Family Fun – St. Patrick’s Day
History.com – St. Patrick’s Day
Kaboose.com:  St. Patrick’s Day
St. Patrick’s Day in Wikipedia
St. Patrick’s Day at Primary Games
St. Patrick’s Day Clip Art
St. Patrick’s Day Crafts
St. Patrick’s Day Crafts for Kids
St. Patrick’s Day Crafts at DLTK
St. Patrick’s Day Games
St. Patrick’s Day Games 1
St. Patrick’s Day Games 2
St. Patrick’s Day Games 3
http://bogglesworldesl.com/stpatricksday_worksheets.htm

CARNiVAL AROUND THE WORLD

Carnival is a festivity celebrated in the last week of February or the first week of March.During Carnival everything is allowed and anything can happen. People participate in street parades, masquerades… and wear multi-coloured costumes. All around the world people celebrate Carnival with large, popular events that last several days.

RIO DE JANEIRO, BRAZIL

Every year the “escolas de samba” dance to the beat  of the drums. Escolas  de  samba  are large  groups of  people which compete in different categories   including costumes, dance  and percussion to become the Carnival Champions.

CARNIVAL OF VENICE, ITALY

The Venice Carnival dates back to the 15th Century. People wear elegant costumes and artistically decorated masks. There are acrobats, musicians, magicians , vendors and artisans everywhere. There are also  concerts annd shows in  Piazza San Marco,gondola parades and water processions along the Grand Canal and a spectacular firework at the end of the carnival celebration.


MARDI GRAS, NEW ORLEANS (USA)

The two-week festival includes  street parties with food , drink and music and extravagants  parades. The  traditional Mardi Gras colours are purple , green and gold. Purple represents justice; green, freedom and gold, power. People throw metal coins  called doubloons made in Mardi Gras colours.

CARNIVAL IN THE CARIBBEAN (Trinidad and Tobago)

Trinidad’s Carnival is often described as the greatest show on earth. Trinidad’s Carnival has many influences: The Spanish and English colonists, French planters, African slaves, Indian   labourers  and  many other ethnic groups.

 

 

 

 

The most popular music styles associated with Carnival are “calypso and soca”.

 The national instrument of Trinidad and Tobago

played by musicians during the Carnival season is called “steelpan”.

CARNIVAL IN CADIZ, SPAIN

This festival is famous for its creative characters and  satirical songs groups called “chirigotas” which ridicule and mock politicians , celebrities, current events,… with its satirical lyrics.  Carnival ends with a ceremony known as “El entierro de la sardina” which similates a funeral prrocession of a sardine and its symbolical burning.

 

CARNIVAL IN OURENSE , GALICIA.

Verín is a little town in Orense province, at nordwest of Spain. In this location, the people celebrate possibly one more antique carnival of Europe.

Carnival here is one of the most original in Spain with masked figures  called the “Cigarróns” running through the streets brandishing whips and making an interesting sound caused by cowbells tied to their waists.

Laza (Orense) offers os “peliqueiros” –characters dressed in a kind of fringed petticoat with babules, a jacket, cowbells and a gaudy mask, all crowned by a kind of semicircular mitre, and the Morena, a man covered with a cow-hide who rushes at all those around him. “Pantallas”, masks typical of Xinzo de Limia (Orense), are also prominent.


CARNIVAL IN FORCAREI, SPAIN

And the most spectacular, amazing, exciting and wonderfull carnival in the world is celebrated in Forcarei. Students an teachers participate in a great parade with multi-coloured costumes. Music, dance,food and drink and a show complete this fantastic day. Here you have a video about  our carnival.

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox
Another free slideshow by Smilebox