Butterfly life cycle wheels

butterfly-lifecycle5-294x300Butterfly life cycle wheels  provide a wonderful visual demonstration to help kids explain how a caterpillar turns into a butterfly.All you’ll need is a white paper plate, a coloring sheet  of the butterfly life cycle, crayons, glue and scissors.After teaching my children about the 4 different stages in the butterfly’s life cycle, they colored all of the stages. Then I let them cut around each picture, and glue them on to the paper plate themselve.

As rodas do ciclo da vida das bolboretas aportan unha inmellorable axuda visual que permite aos cativos comprender como unha oruga se transforma en bolboreta. Todo o que necesitades é un prato de cartón, unha fotocopia para colorear co ciclo da vida das bolboretas, ceras, pegamento e tixeiras. Despois de ensinarlles aos rapaces os catros estados do ciclo da vida destes insectos, colorearon as fichas. Finalmente recortaron cada un dos estados e pegáronnos  nos pratos de cartón.

I found numerous examples of this activity surfing on the Internet and here you have our version.

Atopei numerosos exemplos desta actividade navegando por internet e aquí tendes a nosa versión.

pizap.com13699343028721

Advertisements

Butterfly life cycle

caterpillar-chrysalis-adultMany insects like butterflies have four separate stages of life cycle, each completely different from others. Mummy butterfly lays eggs on  green leaves. After a few days, a small caterpillar comes out of the egg. This caterpillar is very hungry and feeds voraciously, growing quickly in size. Once the caterpillar is big enough, it stops eating and enters the transformation stage. It builts a cocoon around itself and, two weeks later, a butterfly emerges from its cocoon. This adult butterfly lays eggs  and the life cycle  starts again.

Moitos insectos coma as bolboretas ten catro estados diferenciados no seu crecemento, cada un diferente dos outros. A bolboretas poñen  ovos nas follas verdes e, uns poucos días despois, sae unha pequena oruga. Esta está famenta e aliméntase vorazmente, crecendo rápidamente en tamaño. Unha vez que a oruga é o suficientemente grande, deixa de comer e comenza o estado de transformación. Construe un casulo ó seu redor do cal, dúas semanas máis tarde, sae unha bolboreta. Esta bolboreta adulta poñerá ovos comezando asi outra vez o ciclo da vida.

pizap.com13697784130831Eric Carle’s book, The Very Hungry Caterpillar, is a great excuse for learning about  the cycle life of a butterfly.

O libro de Eric Carle, A oruga glotona, é unha boa escusa para aprender o ciclo de vida das bolboretas.

Here you have some videos to learn how a caterpillar changes into a butterfly.

Aquí vos deixo uns videos para que vexades como unha oruga se transforma en bolboreta.

Pantallazo-3

Let’s sing and play with the family

During these days my youngest children were working on the family words and it is obvious that they really enjoy this theme becouse their familiy is the centre of their universe.Do you want to know them?

Durante estes días os máis pequechos estiveron traballando co vocabulario relativo a familia. É evidente que disfrutan moitísimo con este tema xa que as súa familia é o centro do seu universo. Queredes coñecelas?

Here you have two different tool webs to create photo slideshows for free online with music, animation, text,..: Picovico and Kizoa

2013-05-26_1053

Pantallazo-4

Now, it’s time to play! Click on the picture and you’ll find some funny games to play with the family.

É o momento de xogar! Clicade na imaxe e atoparedes algúns xogos para xogar en familia.

Pantallazo-5

Do you want to sing with the  family? Click on the picture to listen to the song. You have a karaoke version too.

Queredes cantar en familia? Clicade na imaxe para escoitar a canción. Tendes tamén un  karaoke.

Pantallazo-6Pantallazo-7

 

Egg carton caterpillars

We continue working on insects  in a fun way.

I started this activity by having children watch “The very hungry caterpillar” film. It was fantastic to see how interested my kids got watching the film version of this Eric Carle’s book. They liked it so much that  I had to read them the story each time we took the activity up.

Comezamos esta actividade coa película do libro de Eric Carle “A oruga glotona”. Foi fantástico ver o entusiasmados que estaban todos con esta historia e, tanto lles gustou, que tiven que lerlles o conto cada vez que retomabamos a actividade.

This is a classic but very easy and simple art craft.

Material needed/ Material necesario

Empty egg cartons (each kid needs a row)/Cartóns de ovos baleiros (cada rapaz necesita unha fila)

Green and red paint/Pintura verde e vermella

Paintbrushes/Pinceis

Coloured pipe cleaners/Limpiadores de pipas de cores

Wiggle eyes/Ollos móbiles

And don’t forget wipes and towel papers.

E non esquezades toalliñas húmidas e papel.

pizap.com13689097204011

 You can also use this activity to review colours and some parts of the body.

Ademais podedes aproveitar esta actividade para revisar as cores e algunhas partes do corpo.

Sending our postcards from New York

air_mail_toon_md_whtIt took us several days (or it would be better to say several breaks) to have our postcards ready because we have just a computer for printing in the English classroom so my students had to create their postcards one at a time.It was worth the long wait!!

Levounos varios días( mellor dito varios recreos) ter as nosas postais preparadas xa que só contamos cun ordenador que nos permita imprimir na clase así que, os rapaces tiveron que traballar de un en un.Valeu a pena a longa espera!!

pizap.com13687264235731

 

The Mixed-up Chameleon

This is one of my favourite’s Eric Carle’s book. It’s a story about a chameleon who isn’t happy. Except for catching flies and changing colors occasionally, this chameleon doesn’t find life very exciting. One day, he visits the zoo and meets many different animals. He
wishes to be like all the animals in the zoo and its wish comes true. He changes its size and shape as easily as its colour until in the end, he realizes he is much happier being just a chameleon.

Esta é un dos meus libros preferidos de Eric Carle. Vai dun camaleón  qque sinte que a súa vida non ten nada de excitante, salvo cazar moscas e cambiar de cor. Un día visita o zoo e desexa ser como os animais que alí ve. O seu desexo faise realidade: cambia de tamaño e forma tan doadamente coma de cor pero, só é ao final cando se decata de que é moito màis feliz sendo un camaleón.

bookcover2What I like about this book is that it gives teachers the opportunity to talk with children about how we are different, how we are special, and how others are special too!Besides it allows us to work a large amount of vocabulary(adjectives, colours, animals, parts of the body) and the grammatical structure It’s got the (blank) of a (blank).

O que máis me gusta deste conto é que brinda a oportunidade de falar cos alumnos das nosas peculiaridades e de cómo estas nos fan especiales e cómo fan de especiais aos demais. Ademais nos permite traballar cunha grande cantidade de vocabulario (adxectivos, cores, animais, partes do corpo) e a estructura gramatical It’s got the (blank) of a (blank).

After reading the story,  we talk about:

*How the chameleon feels at the beginning of the story (bored, sad,…)

*What happens when the chameleon sits on a brown leaf or on a red rose

* The animals the chameleon sees

*What parts of the body the chameleon changes

*How the chameleon feels at the end of the story and why

*What happens at the end.

Despois de ler o conto, falamos sobre: como se sinte o camaleón ao comezo da historia;que sucede cando se senta sobre unah folla ou unha rosa;que animais ve; que partes do seu corpo muda; como se sinte ao final do conto e o por que e que sucede ao final.

Finally, they had to create  their own Mixed-up chameleon.Here you have their productions. They are fantastic!!

Por último, cada un tivo que crear o seu propio Mixed-up Chameleon. Aquí vos deixo os seus traballos. Son fantasticos!!

pizap.com13683469105681

2013-05-12_1015

Blogs gañadores da VII Edición do Premio Edublogs

Xa temos gañadores!!! Noraboa a todos polo voso traballo, calidade e, sobre todo,  por compartir as vosas experiencias.Sodes unha inspiración.

BLOGS DE MAESTROS Y MAESTRAS, PROFESORES Y PROFESORAS

Aula de Lengua y Literatura

AulaTic Terra de Ferrol 

Creación literaria y más… en 5º y 6º de Primaria

El Blog de Quinto Pradera 

Recursos Geográficos

BLOGS DE MAESTROS Y MAESTRAS DE INFANTIL 

Aula Caracol Luis Cernuda

El Blog de la profe Marta

El Racó de l’Infant

La clase de Miren

Soñando sonrisas…

BLOGS DE REFLEXIÓN EDUCATIVA  

Carbonilla

[e-aprendizaje]

Educar como alternativa

El blog de Miguel Ángel García Guerra

BLOGS DE RECURSOS EDUCATIVOS   

Educació i les TIC

La eduteca

La mirada especial  

PTYAL

BLOGS COLECTIVOS DE MAESTROS Y MAESTRAS, PROFESORES Y PROFESORAS

La Despensa de Leonardo

Leer + escribir

Los textos de uso social

 

BLOGS DE CENTROS EDUCATIVOS   

7ciències

ALLÔ!

Blog del Departamento de Inglés, IES Arquitecto Ventura Rodríguez

BLOGS DE BIBLIOTECAS ESCOLARES  

Bibliomanies

Bloguesquio

El Blog de la Biblio

BLOGS DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS

AMPA Escola el Vinyet

AMPA Pinediques De Taradell

Bloc AFA Escola Provençals: “Ets de l’AFA”

BLOGS DE ALUMNOS DE PRIMARIA

Blog de alumn@s del tercer ciclo de primaria

estofurrula

Guacamole amb creïlles

Los Diablillos de 5º

BLOGS DE ALUMNOS DE ESO

Libro Virtual de Castellano hecho por los alumnos de 2º de ESO  del INS Alella

Música Selvatge 2

Ticnados

BLOGS DE ALUMNOS DE BACHILLERATO

Eolapaz3

illARgonauta

Proyecto Nautilus

BLOGS DE ALUMNOS DE FP

Animación y Marketing en el Punto de Venta.

Chispa’s Celtics

LOS ESpcpieALISTAS

BLOGS DE ALUMNOS DE ADULTOS – UNIVERSIDAD – EOI

Categoría desierta

Insects in KIndergarten

Insects are very strange creatures but not all bugs are insects.During these two last weeks my kindergarteners explored the complex world of insects and this is what they have discovered.

Os insectos son criaturas moi raras pero non todos os bichos son insectos. Durante estas dúas últimas semanas os pequechos exploraron o complexo mundo dos insectos e isto é o que descubriron.

Insects from María Abilleira Pomar on Vimeo.