Halloween Story Time

Big Green monster stayed at the English classroom for several days but… Do you know? He doesn’t scare us! We’ve got some magic words to make him desappear. Do you want to listen to the story?

Big Green Monster estivo na clase de inglés varios días.. E sabedes…? Non nos asusta! Temos algunha palabras máxicas que o fan desaparecer. Queredes escoitar o conto?

Children loved this story and everybody wanted to tell the story by themslves. So we had to read the story over and over. Listen to Antón. GREAT!

Aos rapaces encantoulles este conto e todos querían contala eles soiños. Así que tivemos que ler o conto unha e outra vez.EScoitade a Antón. Xenial!!

And here you have our Big Green Monster masks. It was a funny and creative activity that let the children review the colours and the parts of the head. Click on the picture.

Aquí vos deixamos as nosas caretas . Foi unha actividade divertida e creativa que nos permitiu revisar as cores e as partes do corpo. Clicade na foto.

Pantallazo-2

Advertisements

Good books to read in Halloween

610i5ShtQVL._SY344_BO1,204,203,200_Winnie the Witch is back for a new and dotty adventure and this time it is with pumpkins. Winnie loves all kinds of vegetables but she loves pumpkins best of all. Sick and tired tired of going to market and bring them back home, Winnie decides to grow her own. With a little hard work and a lot of magic Winnie soon has an amazing supply of pumpkins. So many pumpkins that even Winnie and her cat Wilbur can’t eat them all. But luckily Winnie comes up with a wholly original use for a giant pumpkin…

Winnie está de volta cunha nova e chiflada aventura sobre cabazas. A Winnie encántanlle as cabazas. Cansada e aburrida de ir ao meracado e traelas de volta a casa, decide plantalas. Cun pouco de traballo e moita máxia, Winnie consegue rapidamente unha grande cantidade de cabazas. Tantas que nen Wilbur, o seu gato,  nen ela poden comer. Pero afortunadamente a Winnie ocúrreselle un uso moi orixinal para unha cabaza xigante…

 

 

 

Ed Emberley has created an ingenious way for children to chase away their nighttime fears. Kids can turn the pages of this die-cut book índiceand watch the Big Green Monster grow. Then, when they’re ready to show him he can’t scare them, they’ll turn the remaining pages and watch him disappear! You only have to shout: GO AWAY!!!Ed Emberley creou unha maneira moi enxeñosa para espantar os medos noctunos do máis cativos. Os nenos poden pasar as páxinas deste libro troquelado e ver ao mostruo crecer. Logo, cando estén preparados para amosarlle de que non lles asustar, irá desaparecendo a medida que pasen as follas! Só tendes que berrar: DESAPARECE!

 

 

 

How are you today?

It is very important to know how our children are at the beginning of each lesson. This song helps me to see how they feel and helps them to express their feelings.

É moi importante saber como se atopan os nosos nenos ao comezo da clase. Esta canción me axuda a saber como se sinte e os axuda  a eles a expresar os seus sentimentos.

 

 

And we use these masks to show how we feel(original idea from Laura’s blog)
Ademais usamos estas pequenas caretas(idea orixinal do blogue Laura’s blog)para amosar como nos atopamos.

DSC06540DSC06539

 

Class routines in Kindergarten

GIF081Levamos xa varias semanas traballando os saludos e as despedidas na clase de tres anos pois este é o noso primeiro obxectivo de trimestre.
My 3-year-olds have been working greetings and farewells from the very beginning because it is our first goal in kindergarten for this term.
Creo que a mellor maneira de aprender a saludar e a despedirse en infantil é cantando. Aquí vos deixo dúas canscións que cantamos ao comezo e o final de cada sesión como parte das rutinas de clase.
I think one of the coolest way to learn how to greet and say goodbye in kindergarten is singing. Here you have two songs we sing at the beginning and at the end of each lesson as part of the class routines.

Por que non practicades cos nenos en casa estas cancións?

Why don’t you practice these songs at home with your children?

Amazing maths! A new eTwinning project in Kindergarten

fullscreen_capture_992013_84652_am_optAmazing maths! Creating funny math activities in kindergarten is the new eTwinning project in which my kindergarteners are participating this school year together with other children from different European countries.

Do maths for maths has little interest.For this reason, all of the teachers who participate in this project want to play  with maths in a funny or artistic way and creating math activities for the others.

Amazing maths! Creating funny math activities in kindergarten é o novo proxecto no que os nenos de infantil van a participar este curso xunto con outros rapaces de distintos países europeos.

Facer matemáticas polas matemáticas non ten interese algún. Por iso, todos os mestres que participamos neste proxecto queremos xogar coas matemáticas dun xeito divertido ou artístico e crear actividades para os demais.

The theme for October and November is “Shapes are everywhere, let’s play with them (can be linked with Art)”

O tema para ouctubro e novembro é “As figura xeométricas están por todas partes, xoguemos con elas (podemos relacionalas co arte).

vassily-kandinskyMy students have just discovered that shapes are everywhere even in art. So during these months, we are going to work with a Russian artist called Wassily Kandinski, one of the founding fathers of Abstract Art.Kandinsky’s early paintings were landscapes that were heavily influenced by Impressionist artists . But about 1909 Kandinsky began to think that shapes and colours alone could be art. Kandinsky felt that he could express feelings and music through colours and shapes in his paintings.  The shapes he was most interested in were the circle, triangle, and the square. He thought the triangle would cause aggressive feelings, the square calm feelings, and the circle spiritual feelings.
Os meus rapaces acaban de descubrir que estamos rodeados de figuras xeométricas. PorBlue Painting by Wassily Kandinsky OSA468 iso, durante estes meses imos traballar cun artista ruso chamado Wassili Kandinsky, un dos pais do arte abstracto.Os primeiros traballos de Kandinski foron paisaxes influenciados polos Impresionistas pero, polo 1909 comenzou a pensar que as figura e as cores podían ser arte. Kandinski sentía que podía expresar sentimentos e música a través das cores  a das figuras nas súas obras. As figuras nas que máis interesado estaba eran o círculo, o triángulo e o cadrado. Pensaba que o triángulo causaría sentimentos agresivos, o círculo sentimentos de sosiego e o círculo sentimentos espirituais.

 

Here you have our first activities.