Endangered animals first presentations

Today. two children from Level 6 showed us what they had found out about their favourite endangered animals. They prepared a Powerpoint presentation to illustrate their oral presentation. Congratulations…Good job!!!

Hoxe, dúas alumnas de 6º  realizaron unha exposición oral do que averiguaran sobre os seus animais favoritos que, por desgracia, están en perigo de extinción. Para elo, prepararon unha presentación Powerpoint que lles serviu para ilustrar todo o que nos querían contar.

 

At first, they were afraid of not doing a good job, but little by little, they gained confidence and, finally, they  enjoyed the activity.As always, this type of activity also allowed us to check, learn and improve.

Ao comezo, tiñan moito medo de non facelo ben pero, pouco a pouco, comenzaron a gañar confianza e, finalmente, gozaron da actividade. E, coma sempre, este tipo de actividade axúdanos a revisar o que fixemos, aprender e , sobre todo, mellorar.


We are looking foward to enjoying the other classmates’ presentations.

Estamos desexando ver as seguintes presentacións.

Advertisements

Welcome to our new school project

5e03f7_915801473d24347a18dd3a6d331befe9

Are you ready to discover everything you need about ancient Egypt with this web site specially  created  for you. Lots of facts, fantastic images, amazing videos and funny on line games will answer you all the questions about life in ancient Egypt.
So what are you waiting for? Let’s walk like Egyptians.

2016-02-10_2142

5e03f7_915801473d24347a18dd3a6d331befe9

WALK LIKE EGYPTIANS

Last week, we started the new project “Walk like Egyptians” in Level 6. We wrote down everything we know about Ancient Egypt and we realised we knew many things but….we’d like to learn more things about this old civilization. As everybody agreed Ancient Egyptians were really interesting and amazing ……  Get on with it…..

faraonHere you have an intro about our project…

My students are looking foward to seeing what I have prepared for them. So…What are you waiting for?

Intro to an Ancient Egypt Project from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Endangered animals

Do you know that there are many endangered animals all over the world? What’s that?

animation2

Endangered animals are animals in danger of extinction. An animal is considered endangered  when there are very few of them alive.

In the history of our planet lots of cretaures have disappeared, such as dinosaurs. During the age of dinosaurs, only 1 species became extinct, but, nowadays, the problem is much more worrisome because the number of endangered animals is closer to 40,000 species per year.

Most of the extinctions are caused by people, due to indiscriminated hunting or  environmental destruction. If you want to know more about the different causes of animals extinction, click on the picture. 2016-01-17_1302

The more we know about this problem, the more we can do to save the endangered animals.

And if you want to know more about the reasons these animals are in danger, here you have a fun and easy way to learn more about them.

2016-01-17_1311

Why don’t we prepare an illustrated endangered animals encyclopedia? I’m sure that it will be an amazing activity. So that, take a look at this website and choose your favourite endangered animal. Take notes on the most relevant information such as, name, adult size and weigth, habitat, food, the reasons why it is in danger of extinction…..Click on the link below and start working!!!!!!!

2016-01-17_1313

I’m looking foward to seeing your work!!!!!

The Crazy Weather Forecast

The Crazy Weather Forecast is the tittle of a short proyect developed during March by my students in level 3.

Do you watch the news? And the weather forecast? These both questions were the beginning of a short proyect related to the weather. During the first week, children had to watch different weather forecast in order to learn as much as they could about this type of programmes.

Then, they had to write the programme script in groups of three deciding which places they are going to talk about and the weather for “today” . It was a good opportunity to see where we live , where other members of our  families live or even, where other Provinces of Spain are situated.

IMG_20150220_115802

 

The Crazy Weather Forecast é o título dun pequeno proxecto levado a cabo polos alumnos de 3º. Partindo da pregunta Vedes os tempo na tele? iniciamos este proxecto no que os rapaces, antes de nada, tiveron que ver o avnce metereolóxico durante unha semana para facerse coas características deste tipo de programas.

 

 

 

 

 

IMG_20150220_115749

De seguido, escribiron o guión do programa traballando en grupos de tres. Tiveron que decidir de que lugares ían falar e do tempo en cada un deles. Foi unha boa oportunidade para ver onde vivimos, onde viven outras persoas que coñecemos e para ver onde se sitúan outras provincias españolas.

 

 

IMG_20150220_115731

IMG_20150220_115633

Finally, they designed a weather map using  the SMART Notebook.

  Finalmente, diseñaron o seu mapa na pizarra dixital usando SMART Notebook  .IMG_20150220_120516

 

 

 

IMG_20150220_120411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Here you have our weather forecast.

 

A Brief Proyect about Madrid

Over the past week, students in Level 4 were working on a brief research project about the capital city of Spain: Madrid. They looked for information about this city and shared them with their fellows. Finally, they all together designed a big poster. Take a look at this video.

 

Animal Kingdom Project 2014: Animal Body Parts

There are many kind of animals.Do you know these animals?captura-de-pantalla-24

Do they eat the same food? Do they live in the same place?  Does a lion look like a dolphin? Have they got the same parts of the body?

What do they have in common?

Take a look at this video!

 Yes, they all are mammals.Mammals have got babies and they give milk to their babies.They all have hair or fur and teeth.

Mammals are everywhere.  Polar bears live in very cold areas.  Camels live in hot areas. Bats live in caves and fly in the air.  Dolphins live in the oceans. This is why their bodies are different.

Today you are going to work in small groups. Choose one mammal and label the parts of its body. Then, describe it.

You can use the dictionaries!!!!

If you want to know more about mammals and other animal classes , click on the picture.

Captura-de-pantalla

Animal ABC videos 1

As you know, students in level 4 are working on a project about animals.
Xa sabedes que os rapaces de 4º están traballando nun proxecto sobre animais.
DSC_0334We decided to find out how many animals we were able to  remember. We realised that we remembered lots of them. Then, as we are reviewing the alphabet, each child created one animal abc. They used some books and watched videos to complete their alphabets.We discovered some strange animals like uakaris or xantus!
Pois ben, decidimos averiguar cantos animais  eramos quen de recordar. E decatámonos de que recordabamos unha morea. Logo, como tamén estabamos recordando a abecedario, cada rapaz elaborou un alfabeto cos nomes de animais. Empregaron algúns libros e viron videos para completar os seus alfabetos. Descubrimos algúns animais moi raros como os uakaris!pizap.com13951721315191Finally, we worked in small groups in order to create new animal alphabets. In this case, they had to agree how to choose the animals for the alphabets. Some groups only included their favourite animals. Other groups decided to include some strange animals they didn’t know.

Pantallazo

Finalmente, traballamos en pequenos grupos para elaborar novos abecedarios. Neste caso, tiveron que porse dacordo no modo de elexir os animais para os seus abecedarios. Algúns grupos decidiron incluir só aos seus animais favoritos. Outros engadiron algúns animais raros que atoparon e que non coñecían.

Here you have the first one.

Animal alphabet

elefDo you know that there are over 1 500 000 different species of animals in the world? But… How many animals can you name?

Sabías que hai unhas 1.5000.000 especies diferentes de animais no mundo? Pero… Cantos podes ti nomear?

Why don’t we create our ABC Animal ? First, try to name all the animals can you remember and then take a look at these videos to learn more words. Finally,choose one animal for each letter of the English alphabet and  create your own ABC Animal. If you want, there are many books in the English classroom you can use to look for  more animal words.

Que vos parece se creamos o noso abecedario de animais? Primeiro, tenta de nomear todos aqueles que recordes e despoisbótalle un ollo a estes videos para aprender máis. Por último, elixe un animal para cada letra do alfabeto inglés e crea o teu propio abecedario. Se queres, tes unha chea de libros na clase para buscar máis nomes de animais.

Let’s start with our first animal alphabet created two years ago by students in level 5.

Or take a look at our former project about animals