ANIMAL DOMINO

Do you want to play domino?

Yesterday, students in level 3 spent the whole lesson playing an animal domino. And, at the same time, the vocabulary and structures of unit  5 were reinforced in a very fun way . We had a great time! If you want to play this domino, click on the photo and download the SMART NOTEBOOK file.

pizap.com13987987282362Onte, os rapaces de 3º pasaron toda a clase xogando ao dominó.Ao mesmo tempo, repasamos o vocabulario e as estructuras da unidade 5 dun xeito ameno e divertido. Pasámolo xenial! Se queredes descargar o archivo para traballar na pizarra dixital, clicade na imaxe.

Pronto publicaremos unha páxina coas actividades Notebook que empregamos na aula de inglés!

Soon we will be publishing a new page with all the Notebook activities used in our English classes.

Animal ABC videos 1

As you know, students in level 4 are working on a project about animals.
Xa sabedes que os rapaces de 4º están traballando nun proxecto sobre animais.
DSC_0334We decided to find out how many animals we were able to  remember. We realised that we remembered lots of them. Then, as we are reviewing the alphabet, each child created one animal abc. They used some books and watched videos to complete their alphabets.We discovered some strange animals like uakaris or xantus!
Pois ben, decidimos averiguar cantos animais  eramos quen de recordar. E decatámonos de que recordabamos unha morea. Logo, como tamén estabamos recordando a abecedario, cada rapaz elaborou un alfabeto cos nomes de animais. Empregaron algúns libros e viron videos para completar os seus alfabetos. Descubrimos algúns animais moi raros como os uakaris!pizap.com13951721315191Finally, we worked in small groups in order to create new animal alphabets. In this case, they had to agree how to choose the animals for the alphabets. Some groups only included their favourite animals. Other groups decided to include some strange animals they didn’t know.

Pantallazo

Finalmente, traballamos en pequenos grupos para elaborar novos abecedarios. Neste caso, tiveron que porse dacordo no modo de elexir os animais para os seus abecedarios. Algúns grupos decidiron incluir só aos seus animais favoritos. Outros engadiron algúns animais raros que atoparon e que non coñecían.

Here you have the first one.

Animal alphabet

elefDo you know that there are over 1 500 000 different species of animals in the world? But… How many animals can you name?

Sabías que hai unhas 1.5000.000 especies diferentes de animais no mundo? Pero… Cantos podes ti nomear?

Why don’t we create our ABC Animal ? First, try to name all the animals can you remember and then take a look at these videos to learn more words. Finally,choose one animal for each letter of the English alphabet and  create your own ABC Animal. If you want, there are many books in the English classroom you can use to look for  more animal words.

Que vos parece se creamos o noso abecedario de animais? Primeiro, tenta de nomear todos aqueles que recordes e despoisbótalle un ollo a estes videos para aprender máis. Por último, elixe un animal para cada letra do alfabeto inglés e crea o teu propio abecedario. Se queres, tes unha chea de libros na clase para buscar máis nomes de animais.

Let’s start with our first animal alphabet created two years ago by students in level 5.

Or take a look at our former project about animals

Living and non living things

animal_kingdom_animals_around_the_world_print-r4be68ca380cf499eaff572f59600ca1d_w2g_8byvr_512My students in level 4 are looking foward to starting a project about The Animal Kingdom becouse, they are really interested in all sorts of animals.
But…
Are animals living or non living things? Take a look at this prezi and you will learn how to distinguish what is living and nonliving.

Os rapaces de 4º están desexando comezar o proxecto sobre o Reino Animal pois están moi interesados en todo tipo de animais.
Per…
Son os animais seres vivos ou materia inerte? Botádelle unha ollada a este prezi e aprenderedes a distinguir os seres vivos da materia inerte.

2014-01-15_2251

Describing and comparing animals

The end of the school year is around the corner and my students in level 5 are preparing their last works before holiday break. In this task, they  have to choose two animals from an exercise they have already done in their activity books.

After describing the animals and using the information given in that exercise, they have to compare them.Finally, they will make an oral presentation.

O final do curso está a piques de chegar e os rapaces de 5º están a preparar os seus últimos traballos antes das vacacións. Esta vez teñen que escoller dous animais dun exercicio que xa fixeron no caderno de actividades. Despois de describilos, teñen que comparalos e presentar o seu traballo na clase.

Here you have the first ones/Aquí tendes os primeiros:


The Mixed-up Chameleon

This is one of my favourite’s Eric Carle’s book. It’s a story about a chameleon who isn’t happy. Except for catching flies and changing colors occasionally, this chameleon doesn’t find life very exciting. One day, he visits the zoo and meets many different animals. He
wishes to be like all the animals in the zoo and its wish comes true. He changes its size and shape as easily as its colour until in the end, he realizes he is much happier being just a chameleon.

Esta é un dos meus libros preferidos de Eric Carle. Vai dun camaleón  qque sinte que a súa vida non ten nada de excitante, salvo cazar moscas e cambiar de cor. Un día visita o zoo e desexa ser como os animais que alí ve. O seu desexo faise realidade: cambia de tamaño e forma tan doadamente coma de cor pero, só é ao final cando se decata de que é moito màis feliz sendo un camaleón.

bookcover2What I like about this book is that it gives teachers the opportunity to talk with children about how we are different, how we are special, and how others are special too!Besides it allows us to work a large amount of vocabulary(adjectives, colours, animals, parts of the body) and the grammatical structure It’s got the (blank) of a (blank).

O que máis me gusta deste conto é que brinda a oportunidade de falar cos alumnos das nosas peculiaridades e de cómo estas nos fan especiales e cómo fan de especiais aos demais. Ademais nos permite traballar cunha grande cantidade de vocabulario (adxectivos, cores, animais, partes do corpo) e a estructura gramatical It’s got the (blank) of a (blank).

After reading the story,  we talk about:

*How the chameleon feels at the beginning of the story (bored, sad,…)

*What happens when the chameleon sits on a brown leaf or on a red rose

* The animals the chameleon sees

*What parts of the body the chameleon changes

*How the chameleon feels at the end of the story and why

*What happens at the end.

Despois de ler o conto, falamos sobre: como se sinte o camaleón ao comezo da historia;que sucede cando se senta sobre unah folla ou unha rosa;que animais ve; que partes do seu corpo muda; como se sinte ao final do conto e o por que e que sucede ao final.

Finally, they had to create  their own Mixed-up chameleon.Here you have their productions. They are fantastic!!

Por último, cada un tivo que crear o seu propio Mixed-up Chameleon. Aquí vos deixo os seus traballos. Son fantasticos!!

pizap.com13683469105681

2013-05-12_1015

THE ANIMAL KINGDOM PROJECT: OUR WORKS

The end of the school year is around the corner and I think that we have all earned a well-deserved break. But before “closing for the holiday”, let us show our works.

O curso está a acabar e creo que necesitamos un merecido descanso. Pero antes de “cerrar por vacacións”, deixádenos amosarvos os nosos traballos.

FINAL WORKS: My Favourite Mammals


The Animal Kingdom Project:Dolphins from María Abilleira Pomar on Vimeo.

tigers from María Abilleira Pomar on Vimeo.

The Animal Kingdom Project: Foxes from María Abilleira Pomar on Vimeo.

The Animal Kingdom Project: Whales from María Abilleira Pomar on Vimeo.

The Animal Kingdom Project: Zebras from María Abilleira Pomar on Vimeo.

The Animal Kingdom Project: Dogs from María Abilleira Pomar on Vimeo.