Butterfly life cycle wheels

butterfly-lifecycle5-294x300Butterfly life cycle wheels  provide a wonderful visual demonstration to help kids explain how a caterpillar turns into a butterfly.All you’ll need is a white paper plate, a coloring sheet  of the butterfly life cycle, crayons, glue and scissors.After teaching my children about the 4 different stages in the butterfly’s life cycle, they colored all of the stages. Then I let them cut around each picture, and glue them on to the paper plate themselve.

As rodas do ciclo da vida das bolboretas aportan unha inmellorable axuda visual que permite aos cativos comprender como unha oruga se transforma en bolboreta. Todo o que necesitades é un prato de cartón, unha fotocopia para colorear co ciclo da vida das bolboretas, ceras, pegamento e tixeiras. Despois de ensinarlles aos rapaces os catros estados do ciclo da vida destes insectos, colorearon as fichas. Finalmente recortaron cada un dos estados e pegáronnos  nos pratos de cartón.

I found numerous examples of this activity surfing on the Internet and here you have our version.

Atopei numerosos exemplos desta actividade navegando por internet e aquí tendes a nosa versión.

pizap.com13699343028721

Butterfly life cycle

caterpillar-chrysalis-adultMany insects like butterflies have four separate stages of life cycle, each completely different from others. Mummy butterfly lays eggs on  green leaves. After a few days, a small caterpillar comes out of the egg. This caterpillar is very hungry and feeds voraciously, growing quickly in size. Once the caterpillar is big enough, it stops eating and enters the transformation stage. It builts a cocoon around itself and, two weeks later, a butterfly emerges from its cocoon. This adult butterfly lays eggs  and the life cycle  starts again.

Moitos insectos coma as bolboretas ten catro estados diferenciados no seu crecemento, cada un diferente dos outros. A bolboretas poñen  ovos nas follas verdes e, uns poucos días despois, sae unha pequena oruga. Esta está famenta e aliméntase vorazmente, crecendo rápidamente en tamaño. Unha vez que a oruga é o suficientemente grande, deixa de comer e comenza o estado de transformación. Construe un casulo ó seu redor do cal, dúas semanas máis tarde, sae unha bolboreta. Esta bolboreta adulta poñerá ovos comezando asi outra vez o ciclo da vida.

pizap.com13697784130831Eric Carle’s book, The Very Hungry Caterpillar, is a great excuse for learning about  the cycle life of a butterfly.

O libro de Eric Carle, A oruga glotona, é unha boa escusa para aprender o ciclo de vida das bolboretas.

Here you have some videos to learn how a caterpillar changes into a butterfly.

Aquí vos deixo uns videos para que vexades como unha oruga se transforma en bolboreta.

Pantallazo-3

Egg carton caterpillars

We continue working on insects  in a fun way.

I started this activity by having children watch “The very hungry caterpillar” film. It was fantastic to see how interested my kids got watching the film version of this Eric Carle’s book. They liked it so much that  I had to read them the story each time we took the activity up.

Comezamos esta actividade coa película do libro de Eric Carle “A oruga glotona”. Foi fantástico ver o entusiasmados que estaban todos con esta historia e, tanto lles gustou, que tiven que lerlles o conto cada vez que retomabamos a actividade.

This is a classic but very easy and simple art craft.

Material needed/ Material necesario

Empty egg cartons (each kid needs a row)/Cartóns de ovos baleiros (cada rapaz necesita unha fila)

Green and red paint/Pintura verde e vermella

Paintbrushes/Pinceis

Coloured pipe cleaners/Limpiadores de pipas de cores

Wiggle eyes/Ollos móbiles

And don’t forget wipes and towel papers.

E non esquezades toalliñas húmidas e papel.

pizap.com13689097204011

 You can also use this activity to review colours and some parts of the body.

Ademais podedes aproveitar esta actividade para revisar as cores e algunhas partes do corpo.

Insects in KIndergarten

Insects are very strange creatures but not all bugs are insects.During these two last weeks my kindergarteners explored the complex world of insects and this is what they have discovered.

Os insectos son criaturas moi raras pero non todos os bichos son insectos. Durante estas dúas últimas semanas os pequechos exploraron o complexo mundo dos insectos e isto é o que descubriron.

Insects from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Insects or not insects?

mosquito-verdeMiss Spring sees lots of insects in Spring  but not all bugs are insects. Do you know what an insect is?
Take a look at this video.

Miss Spring ve unha morea de insectos na primavera pero non todos os bichos son insectos. Sabedes que é un insecto?

Botádelle unha ollada a este video.

Learn and sing this song and you’ll be ready to recognize insects.

Aprendede e cantade esta canción e seredes quen de recoñecer insectos.