Halloween chefs

This year, students in level 5  celebrated Halloween in a different way: they became Halloween chefs!!!!

Este ano, os alumnos de 5º  celebraron Hallowwen dun modo diferente: convertíronse en Chefs!!!

So, they  were organized in groups of 3 or 4 based on the skill level of the students in order to make a Halloween pizza. First, they searched for images of Halloween pizzas on the internet and they chose the one they liked most for their recipes.Then, they decided what ingredients they are going to need and they wrote the recipes. Finally, they made the pizzas and the staff of  our school canteen baked them into the oven following their instructions. They were spook-tacular!!!!

Organizouse a clase en grupos de tres ou catro alumnos con distintos niveis de destreza  para facer unha pizza de Halloween. Primeiro buscaron na internet imaxes de pizzas de Halloween e escolleron entre todos cal era a que máis lle gustaba. Logo, decidiron que ingredientes ían necesitar (un bó momento para interactuar con eles sobre os seus gustos) e escribiron as receitas. Finalmente, as prepararon e o persoal de cociña quentóunolas. Estaban de morte!!!!!

Working in small-groups learning in a collaborative enviroment has many benefits:

Traballar en pequenos grupos de aprendizaxe colaborativo ten moitos beneficios:

-Cooperative learning is fun, so students enjoy it and are more motivated.

                       A aprendizaxe cooperativa é divertida, de xeito que os rapaces gozan aprendendo e se sinte máis motivados.

-Cooperative learning is interactive, so students are engaged, active participants in the learninng.

Os alumnos convírtense en axentes activos do seu aprendizaxe.

-Cooperative learning allows discussion and critical thinking, so students learn more and remember what they’ve learned for a longer period of time.

Permite o debate e o pensamento crítico, de xeito que os alumnos aprenden máis e recordan o que aprenderon durante máis tempo.

-Cooperative learning requires students to learn to work together, which is an important skill for their future.

A aprendizaxe cooperativa require que os alumnos aprendan a traballar xuntos, a respetar as opinións dos demáis, a apreciar o traballo dos compañeiros , a aprender dos demáis, a respetar a diversidade, ..o que é unha habiliadade fundamental para o seu futuro.

 

 I´m sure, we’ll work in this way soon.

 

 

 

Advertisements

Recycling our English

Board games may be old school but they are great for kids for different reasons. They’re still a super-fun way to teach kids about following rules, taking turns, counting spaces, and accepting rewards and consequences.

In addition, board games offer interactive English language practice in a learner-centered, low-stress environment.

I have designed two easy board games for Level 5 and Level 6 that require the students to produce certain types of expressions, so they practice a variety of vocabulary, grammatical patterns, and functional meanings.

Here you have a ppt about the rules of these board games.

 

 
I am sure students will enjoy reviewing and recycling their knowledge of English with these board games.

The Crazy Weather Forecast

The Crazy Weather Forecast is the tittle of a short proyect developed during March by my students in level 3.

Do you watch the news? And the weather forecast? These both questions were the beginning of a short proyect related to the weather. During the first week, children had to watch different weather forecast in order to learn as much as they could about this type of programmes.

Then, they had to write the programme script in groups of three deciding which places they are going to talk about and the weather for “today” . It was a good opportunity to see where we live , where other members of our  families live or even, where other Provinces of Spain are situated.

IMG_20150220_115802

 

The Crazy Weather Forecast é o título dun pequeno proxecto levado a cabo polos alumnos de 3º. Partindo da pregunta Vedes os tempo na tele? iniciamos este proxecto no que os rapaces, antes de nada, tiveron que ver o avnce metereolóxico durante unha semana para facerse coas características deste tipo de programas.

 

 

 

 

 

IMG_20150220_115749

De seguido, escribiron o guión do programa traballando en grupos de tres. Tiveron que decidir de que lugares ían falar e do tempo en cada un deles. Foi unha boa oportunidade para ver onde vivimos, onde viven outras persoas que coñecemos e para ver onde se sitúan outras provincias españolas.

 

 

IMG_20150220_115731

IMG_20150220_115633

Finally, they designed a weather map using  the SMART Notebook.

  Finalmente, diseñaron o seu mapa na pizarra dixital usando SMART Notebook  .IMG_20150220_120516

 

 

 

IMG_20150220_120411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Here you have our weather forecast.

 

A Brief Proyect about Madrid

Over the past week, students in Level 4 were working on a brief research project about the capital city of Spain: Madrid. They looked for information about this city and shared them with their fellows. Finally, they all together designed a big poster. Take a look at this video.

 

Popular telling time books

I would like to recommend these books that can be used to introduce or reinforce the concepts of time.

“WHAT TIME IS IT, MR. CROCODILE?” BY JUDY SIERRA

WHAT_TIME-330
Every evening Mr. Crocodile makes wonderful plans for the next day.

And every morning five pesky monkeys ruin them.

Whatever he does, they are always around.

It’s time for Mr. Crocodile to do something drastic.

“WHAT’S THE TIME MR. WOLF?” ILLUSTRATED BY ANNIE KUBLER

mr wolfWhatever the time of day, Mr. Wolf and Little Wolf are always hungry!

What can they eat that will satisfy their hunger?

Could it be you?

This video clip is composed of song, echo chant, song, and melody.Enjoy it!

 

“WHAT’S THE TIME, MR. WOLF?” BY DEBI GLIORI

Click on the picture

Click on the picture

What time is it?

Time to celebrate Mr. Wolf’s big day.

Listen to Debi Gliori tell the story of Mr Wolf as he goes about his daily routine from breakfast to bedtime — and get to know the real Mr Wolf!

OXFORD LEARNING ZONE

Recordade que o primeiro é ir á pestaña OXFORD LEARNING ZONE da páxina principal.

2014-04-18_0007

Eu accedo sen maior problema pero se vós o tendes, por favor, deixádeme un comentario e vemos cómo solucionalo.

1. O nome de usuario é englishforcarei@gmail.com

2. A contraseña é englishforcarei (todo xunto, sen espacios).

1

3. Unha vez accedades, veredes a seguiente pantalla, na que faredes click na zona indicada.

2

e xa tendes acceso ao libro dixital, xogos, actividades do voso curso etc. que vos será moi útil para traballar na casa. Have fun !.

2014-04-18_0009

Madrastra of English

‘Madrasta of English é o nome da páxina web que creou a profesora María Cristina Peña, unha docente que ao longo dos seus anos como profesional do ensino foi recollendo diferentes materiais en torno á materia de Inglés dirixidos aos distintos niveis académicos.
Blog de Inglés
A páxina ten unha estrutura moi sinxela, polo que desenvolverse a través das súas opcións de menú resulta intuitivo. Que recursos podemos consultar? Dende tarxetas para traballar o vocabulario a actividades para repasar os principais aspectos da gramática. Tamén hai exercicios para deleterar, Reading, Writing e Listening. Nese sentido, o site ‘Madrasta of English‘ incorpora un apartado específico dedicado á Fonética no que, por exemplo, a súa creadora incluíu unha táboa onde os alumnos poden escoitar todos os sons fonéticos da legua inglesa.

Wiki de cienciasOtra parte importante é a dedicada aos dicionarios on-line, onde se engadiron enlaces que levan ás páxinas de Oxford, Cambridge e McMillan. Así mesmo, destaca o dicionario visual Merriam Webster formado por máis de 6.000 imaxes coas súas respectivas descricións. Mentres tanto, e pensando no alumnado de Infantil e de Primaria, encontramos distintas cancións acompañadas de divertidas imaxes para que empecen a pronunciar as súas primeiras palabras en inglés.

Wiki de cienciasXunto á páxina ‘Madrasta of English‘, María Cristina Peña creou tamén unha wiki de sciencies (ciencias) para os estudantes de 3º de Primaria con unidades dedicadas ao corpo humano, a auga, as plantas, as paisaxes, os sentidos… Como materiais de apoio, introduciu xogos e vídeos explicativos para axudarlles a entender dun modo ameno e divertido os aspectos principais de cada unha destas unidades.

(Traducción d0 post incluído na revista Educación 3.0)

Living and Non living things posters

pizap.com13913737175171

The first lesson of our project in level 4 was about “Living and Non living things”.And we have worked very hard!

A primeira lección do noso proxecto en 4º foi sobre os SERES VIVOS e a MATERIA INERTE. E realmente traballamos arreo!

After having recalled what we knew about this topic and watching a ppt with a video  that help us  learn more about Living and Non living things, we decided to organise an exhibition. Students brought to school lots of photos and living and non living things so our exhibition was a success!

Despois de falar un pouco sobre o tema para ver que cales eran os coñecementos previos que tiñamos e de ver unha presentación cun video que nos axudou a aprender algo máis sobre os seres vivos e a materia inerte, decidimos organizar unha exposición. Os rapaces trouxeron a clase unha morea de fotos e obxectos e seres vivos polo que a nosa exposición foi un éxito!

pizap.com13913742457091

pizap.com13920683709301

Then, we created a model poster together to demostrate then how to develop this activity.

Logo, creamos un mural a modo de exemplo entre todos para que se decataran de como facer esta actividade.

pizap.com13920690973101

pizap.com13920693940991

Finally, they worked in groups and they had to agree about how to desing the poster.Each student collaboted with the activity by using their skills, for example, one of the students wrote, another one drew or cut,etc….

Finalmente, traballaron en grupos e tuveron que porse dacordo no diseño do seu mural. Cada rapaz colaborou según as súas habilidades así, un deles escribíu o texto, outro dibuxou ou recortou, etc…

And here you have their posters. They are amazing!

pizap.com13913732614491

pizap.com13913729885581